OSMANLI DEVLETİNİN KURULUŞU VE YIKILIŞI

OSMANLI DEVLETİNİN KURULUŞU VE YIKILIŞI

osmanlisoyagaci
OSMANLI KURULUŞ DÖNEMİ-1

OSMANLI TARİHİNİN DÖNEMLERİ

1-Kuruluş Dönemi :1299-1453 İstanbul’un Fethi

2-Yükselme Dönemi :1453-1579 Sokullu’nun ölümü

3-Duraklama Dönemi:1579-1699 Karlofça Antlaşması

4-Gerileme Dönemi :1699-1792 Yaş Antlaşması

5-Dağılma ve ÇöküşD:1792-1922 Saltanatın kaldırılması

*Osmanlı tarihinin bölümlere ayrılmasındaki amaç;incelenmesini kolaylaştırmaktır.

OSMANLI DEVLETİ KURULDUĞU DÖNEMDE ANADOLU’NUN DURUMU

Bu dönemde Anadolu’da;Anadolu Selçukluları,Bizans İmparatorluğu,Trabzon Rum İmparatorluğu,,Venedik ve Ceneviz kolonileri,Anadolu Türk beylikleri bulunmaktaydı.

Anadolu’da siyasi birlik olmayıp,bu devletlerin hepsi de İran’da bulunan İlhanlı (Moğol) devletine vergi verir durumdaydı

OSMANLI DEVLETİ KURULDUĞU SIRADA BALKANLARIN DURUMU

Balkanlarda ise;Bizans İmparatorluğu,Sırp,Bulgar,Macar ve Arnavutluk krallıkları;Eflak,Boğdan,Bosna,Hersek beylikleri bulunmaktaydı.

Bu devletler arasında dini ve siyasi çatışmalar vardı.

OSMANLILARIN KÖKENİ

Osmanlılar oğuzların Kayı boyundandır.Kayılar Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’ya gelmişlerdir.1230 Yassıçemen Savaşı’ndan sonra,Alaattin Keykubat tarafından Ankara’nın Karacadağ bölgesine yerleştirildiler.

1243 Kösedağ Savaşı’ndan sonra ise Kayılar,Sakarya vadisini takip ederek Söğüt ve Domaniç bölgesine gelip,Anadolu’daki iç kavgalardan uzak gelişmeye uygun bir ortam bulmuşlardır.

OSMANLILARIN KISA SÜREDE GELİŞİP GÜÇLENMESİNİN NEDENLERİ

1-Coğrafi konum itibariyle karışıklık içinde bulunan Bizans’a komşu olması

2-Bizans’ın ve Balkanların karışıklık içinde bulunması

3-Osmanlı Devleti’nin ilk zamanlarda beylikler arasındaki mücadeleye katılmaması.

4-Fethedilen yerlerin Türkleştirilmesi (Planlı iskan=Türkmen göçleri)

5-Merkeziyetçi bir politika izleyerek ülke topraklarının hanedan üyeleri arasında paylaşılması geleneğine son verilmesi.

6-Osmanlı padişahlarının başarılı olması (Yetenekli padişahların iş başına geçmesi).

7-Hoşgörü ve adalete dayalı bir yönetim anlayışını benimsemeleri

8-Ahi şeylerinden Şeyh Edebali’nin kızıyla evlenen Osman Bey’in ahilerin desteğini alması

OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞU

Osmanlı Devleti’ni kuran kayılar diğer Türk boyları gibi Anadolu’ya 1071 Malazgirt Zaferi’nden sonra gelmişlerdir.1230 yılında yapılan Yassı Çemen Savaşında Harzemşahlara karşı Anadolu Selçuklu Devleti saflarında savaşarak savaşın kazanılmasına katkı sağlayan kayılara I.Aladdin Keykubat Ankara’nın batısında yer alan Karacadağ yöresini yurt olarak vermiştir.Kayılar bir süre sonra başlarında Ertuğrul Gazi olmak üzere Moğol baskısının daha az hissedildiği Bizans uç bölgesine doğru Sakarya Irmağı vadisince hareket ederek Söğüt ve Domaniç bölgesini Bizans’tan alarak o bölgeyi yurt edinmişlerdir.Ertuğrul Gazi’nin ölümüyle başa geçen Osman Bey (1281) Karacahisar,Yarhisar,Yenişehir,İnegöl ve Bilecik’i Bizans’tan alarak sınırlarını genişletmiştir.Bu başarısından sonra Anadolu Selçuklu hükümdarı II.Mesut O’nu uç beyi olarak atamıştır(1299).Bu tarih Osmanlı Devleti’nin de kuruluş yılı olarak kabul edilmiştir.

1302 yılında Osmanlı Devleti ile Bizans arasında ilk büyük savaş yapılmış ve Osmanlı devleti bu savaşı kazanmıştır.Bursa kuşatıldıysa da alınamamıştır.

KURULUŞ DÖNEMİ PADİŞAHLARI

1-Osman Bey (1299-1324)

2-Orhan Bey (1324-1362)

3-I.Murat (Hüdavendigar) (1362-1389)

4-I.Bayezit (Yıldırım) (1389-1402)

*Fetret Dönemi (1402-1413)

5-I.Mehmet (Çelebi) (1413-1421)

6-II.Murat (1421-1451)

7-II.Mehmet (Fatih) (1451-1481)

1-OSMAN BEY DÖNEMİ (1299-1324)

Babası Ertuğrul Gazi’nin ölümü üzerine Kayı boyunun yönetimine geçti (1281)

Bizans aleyhine hakimiyet alanını genişletmeye başladı.Karacahisar,Yarhisar,İnegöl ve Bilecik’i aldı.Bu başarıları sebebiyle Anadolu Selçuklu Sultan II.Mesut,Osman Bey’i uç beyi olarak atadı (1299).Bu tarih Osmanlı Devleti’nin kuruluş tarihi olarak kabul edilmiştir.

Beyliğin merkezi Söğüt’ten Bilecik’e taşındı.Osmanlı Beyliğinin giderek güçlenmesi üzerine,Bizans tekfurları (Valileri) birleşerek Osman Bey’e savaş açtılar.Yapılan Koyunhisar Savaşı’nı (1302)Osman Beykazandı.Bursa kuşatıldıysa da alınamadı.

Koyunhisar Savaşı Osmanlı Devleti’nin Bizansla yaptığı ilk savaştır.

*Osman Bey zamanında ilk Osmanlı parası bakırdan (mangır) basılmıştır.

*Pazar vergisi toplanmaya başlamıştır.

*Osmanlı Beyliği Osman Bey döneminde devlet haline gelmiştir (1299).Bunun bir göstergesi olarak da ilk Osmanlı parası yine bu dönemde Osman Bey adına basılmıştır.

2-ORHAN BEY (1324-1362)

Mudanya ve Orhaneli alınmıştır.

Bursa fethedilerek (1326) başkent yapıldı.

Bursa’nın fethi ipek açısından büyük bir gelir kaynağı olmuştur.

Plekanon (Maltepe) Savaşı (1329)

Osmanlı Devleti’nin güçlenmesini engellemek isteyen Bizans İmparatoru Andronikos,bir orduyla Osmanlılar üzerine yürüdü.Ağır bir yenilgi alarak geri döndü.Bu savaştan sonra İznik,İzmit ve Kocaeli Yarımadası ele geçirildi.

Karesioğulları Beyliği’nin Osmanlı Topraklarına Katılması (1345)

Balıkesir merkezli Karesioğulları’nda çıkan taht kavgalarından yararlanan Orhan Bey,bu beyliği topraklarına kattı.

Böylece Anadolu Türk birliğinin kurulması yönünde ilk adım atılmış oldu.

Karasioğulları donanması Osmanlılara geçti.Osmanlılar denizcilik faaliyetlerine başladı.

Rumeli’ye geçiş için zemin hazırlandı.

Karasi devlet adamları Osmanlı hizmetine girdi.

Rumeli’ye Geçiş (1353)

Osmanlı topraklarında Türkmen nüfusunun yığılması,Rumeli’ye geçişi zorunlu hale getirmiştir.Bizans’taki taht kavgalarına karışan Orhan Bey,Kantakuzen’e yardım ederek O’nun imparator olmasını sağladı.Yardım karşılığı verilen Gelibolu Yarımadası’ndaki Çimpe Kalesi,Rumeli’deki ilk Osmanlı toprağı oldu.Burayı üs olarak kullanan Orhan Bey’in oğlu Süleyman Paşa ,Keşan,Lüleburgaz,Tekirdağ ve Çorlu bölgelerini ele geçirdi.

Ankara’nın Alınması (1354):Ahilerin elinde bulunan Ankara alındı.

Orhan Bey Dönemi’nde Kültür ve Uygarlık

1-Ülke Sancaklara ayrıldı.Şehzadelerin yetiştirilmesi için “Sancak Sistemi” kuruldu.Sancak sistemiyle yetişen ilk Osmanlı padişahı I.Murat;Son Osmanlı Padişahı III.Mehmet’tir.

2-İlk vezir ataması yapıldı.(İlk Osmanlı veziri Aladdin Paşa’dır).

3-İlk Divan örgütü kuruldu.

4-Yaya ve müsellem (atlı) adıyla ilk düzenli ordu kuruldu.

5-İznik (1331) ve Bursa’da ilk Osmanlı medreseleri açıldı.

6-Adli teşkilat kurularak sancaklara kadılar tayin edildi;Subaşılar atandı.

7-Gümüş para bastırıldı.

8-İlk vakıf teşkilatı kuruldu.

9-İlk imarethane (Aşevi) kuruldu.

10-İlk sultan unvanı kullanıldı

OSMANLILARIN RUMELİ’DE İSKAN SİYASETİ

Bu politikanın temel amacı;istenilen yerlere Anadolu’da özellikle konargöçer Türkmenleri götürüp yerleştirmek,fethedilen yerlerdeki yerli halktan ayaklanma çıkarma ihtimali olanları Osmanlı toprağı olan başka yerlere yerleştirmekti.Bu bölgeye yerleştirilen Türkmen aileler sayesinde Balkanlarda Türk nüfusu artıyor ve Türk kültürü yayılıyordu.Bu sayede fethedilen bölgelerin elde tutulması ve savunulması kolaylaşıyordu.Yerleştirme işi,kendiliğinden gidenlerle sürgün yoluyla gönderilenlerin yerleştirilmesi olmak üzere iki şekilde yapılıyordu.

Sürgün yoluyla gönderilenler arasında Tatarlar ve konargöçer Yörükler tercih ediliyor,onların tam yerleşik yaşama geçmeleri sağlanıyordu.Gönderilenler gelişigüzel seçilmezdi.İskana tabi tutulan ailelerin bütün gereksinimleri devlet tarafından karşılanır,bunlara vergi muafiyeti getirilerek yeni yerleşmelere kolaylık sağlanırdı.Geriye göçün yaşanmaması ve toplumun huzurunun bozulmaması amacıyla iskana tabi tutulan ailelerin geçerli neden olmadan eski yerlerine dönmelerine izin verilmezdi.

I.MURAT (HÜDAVENDİGAR) DÖNEMİ (1362-1389)

Sancak sistemiyle yetişerek tahta çıkan ilk Osmanlı padişahıdır.

Orhan Bey’in ölümü üzerine Ahilerin eline geçen Ankara’yı geri aldı.

Edirne’nin Fethi (1363)

Rumeli’deki fetih hareketlerini devam ettiren I.Murat,Bizans’ın Rumeli’deki en önemli merkezi olan Edirne’ye yönelmesi üzerine Bizans ve Bizans’a yardım eden Rum ve Bulgar kuvvetlerini “Sazlıdere Savaşı”yla (1363) yenerek Edirne’yi ele geçirdi.Yine 1363’te Filibe’de alınmıştır.

Sırpsındığı Savaşı(1364)

Türklerin Edirne ve Filibe’yi almasıyla telaşa düşen Balkan milletleri arasında Haçlı düşüncesi yeniden canlanmaya başladı.Papa’nın girişimiyle Sırplar,Bulgarlar,Macarlar,Eflaklar ve Bosnalılardan oluşan birleşik haçlı kuvvetleri Macar Kralı Layoş komutasında Türkleri Balkanlardan atmak için harekete geçtiler.

Hacı İlbey komutasındaki bir Osmanlı öncü birliği Edirne yakınlarındaki Sırpsındığı Ovası’nda Haçlıları bir gece baskını ile yenilgiye uğrattı.Askerlerin çoğu Meriç Nehri’nde boğuldu.

*Sırpsındığı Savaşı,Osmanlı Devleti’nin Haçlı ordusuyla yaptığı ilk savaştır.

*Edirne Osmanlı Devleti’nin yeni başkenti oldu.(1364)

*Bulgar Krallığı Osmanlı Devleti’ne vergi vermeyi ve Osmanlı himayesine girmeyi kabul etti.

Çirmen Zaferi (1371)

Haçlılar Sırpsındığı Savaşı’nın öcünü almak ve Türkleri Balkanlardan atmak için tekrar harekete geçtiler.Meriç Nehri yakınlarındaki Çirmen Ovası’nda yapılan Savaşı da Osmanlılar kazandı.

*Sırp Krallığı da Osmanlılara bağlandı.

*Kavala.Drama,Serez gibi şehirler alındı.

*Anadolu’dan getirilen Türkmenler buralara yerleştirildiler.

ANADOLU’DAKİ FAALİYETLER

I.Murat dostluk ilişkileri çerçevesinde Anadolu Türk birliğini kurmaya ve sınırlarını genişletmeye çalışmıştır.Bu amaçla:

*Hamitoğulları Beyliği’nden Akşehir,Beyşehir ve Yalvaç gibi yerler 80 bin altın karşılığında satın alındı.(1375)

*1378’de Germiyan Bey’in kızı ile oğlu Yıldırım’ı evlendirdi.Böylece Kütahya-Tavşanlı-Simav-Emet gibi yerler çeyiz yoluyla alındı.

*Karamanoğulları’nın bu topraklara müdahalesi üzerine;Karamanoğulları üzerine ilk kez sefer düzenlenerek sindirilmesi sağlandı.

*Böylece ilk kez Osmanlı –Karamanoğulları mücadelesi başlamış oldu.

I.Kosova Savaşı (1389)

Ploşnik’te bir Osmanlı öncü birliğini yenmeleri (1387) Haçlıları ümitlendirdi ve Türkleri Balkanlardan atmak için tekrar harekete geçtiler.

Haçlı birliğini bozmak isteyen I.Murat önce Bulgarlar üzerine bir ordu gönderdi.Osmanlı ordularına yenilen Bulgarlar birlikten ayrıldı.

Sırp Kralı Lazar komutasındaki Haçlı ordusu yenilgiye uğratıldıysa da savaş meydanını gezmekte olan I.Murat bir Sırplı tarafından öldürüldü.

*I.Murat savaş meydanında şehit edilen ilk Osmanlı padişahıdır.

*Bu savaşta Osmanlılar ilk kez top kullanmışlardır.

I.MURAT DÖNEMİNDE KÜLTÜR VE UYGARLIK

*Pençik sistemi uygulanarak ilk kez “Yeniçeri” ocağı kuruldu.

*İlk kez “Tımar Sistemi” (Rumeli’de) uygulanmaya başladı.Buna bağlı olarak devletin asıl askeri gücü olan “Tımarlı Sipahi” teşkilatı da kuruldu.

*Anadolu’dan getirilen Türklerin Rumeli’deki iskanına devam edildi.

*Topçu ocağı kuruldu.

*Rumeli Beylerbeyliği kuruldu ve yönetimine “Lala Şahin Paşa” getirildi.

*Adli teşkilattan sorumlu “Kazaskerlik” makamı oluşturuldu.

*Maliyeden sorumlu “Defterdar” ataması yapıldı.

I.BAYEZİT (YILDIRIM) DÖNEMİ (1389-1402)

Yıldırım Bayezit,Anadolu beyliklerine karşı izlenen dostluk politikasını bırakarak ,1398’e kadar Ramazanoğulları ve Dulkadiroğulları dışındaki bütün beylikleri Osmanlı topraklarına kattı.Böylece Anadolu Türk birliği önemli ölçüde sağlanmış oldu.

Karamanoğulları————————–1397 Akçay savaşı ile son verildi

Eretna—Kadı Burhanettin Beyliği——Kadı Burhanettin’in ölümü ve Timur tehlikesinin yaklaşması üzerine topraklarını Osmanlılara verdiler.

İstanbul’un Kuşatılması—————–Osmanlı tarihinde İstanbul kuşatmalarına İlk kez Yıldırım Bayezit döneminde başlanmış ve 1391’den 1402’ye kadar şehir 4 kez kuşatılmıştır.Şehri karadan ve denizden kuşatan Yıldırım,kuşatmayı kolaylaştırmak için Anadolu Hisarı’nı (Güzelcehisar) yaptırmıştır.Bu kuşatmalar çeşitli sebeplerden dolayı kesintiye uğramıştır.

NİĞBOLU SAVAŞI (1396):

*İstanbul kuşatması sırasında Bizans’ın Avrupa’dan yardım istemesi

*Haçıların Türkleri Balkanlardan atmak istemeleri üzerine yapılmıştır.

İlk kez Avrupalı büyük devletlerin de katılımıyla oluşturulan Haçlı ordusu Osmanlı topraklarına girdi.Macar kralı önderliğindeki bu birliğe Fransa,İngiltere,İtalya,Almanya ve diğer Avrupa devletleri de katılmıştır.

Haçılar Osmanlıların önemli kalelerinden Niğbolu’yu 100 bin kişilik bir kuvvetle kuşattılar.

İstanbul kuşatmasını kaldıran Yıldırım,Niğbolu kalesi önlerinde Haçlıları ağır bir yenilgiye uğrattı.

*Bu savaştan sonra Bulgaristan tamamen Osmanlı topraklarına katılmıştır.

*Abbasi halifesi Yıldırım Bayezit’e “Sultan-ı iklim-i Rum” (Anadolu Sultanı) unvanını vermiştir.

ANKARA SAVAŞI (1402)

*Timur’un yendiği Bağdat hakimi Ahmet Celayir ve Karakoyunlu hükümdarı Kara Yusuf’un Yıldırım’a sığınması.Yıldırım’ın yıktığı Anadolu Beylikleri beylerinin Timur’a sığınması.Sığınmacı beylerin iki Türk hükümdarını savaşa kışkırtması.

*İki Türk hükümdarı arasındaki üstünlük mücadelesi

Timur tehlikesinin belirmesi üzerine bir Anlaşma yaparak İstanbul kuşatmasını kaldıran Yıldırım Bayezit ,doğuya doğru ilerledi.Timur’un Sivas’ı ele geçirerek yağmalaması üzerine savaş kaçınılmaz oldu.

Ankara yakınlarındaki Çubuk Ovası’nda yapılan savaşı Timur kazandı.

Osmanlı ordusundaki kara tatarların Anadolu beylikleri askerlerinin Timur tarafına geçmesi savaşı Timur’un kazanmasında etkili olmuştur.

*Timur’a esir düşen Yıldırım 7 ay sonra 9 Mart 1403’te vefat etti.

*Anadolu Türk siyasi birliği tekrar bozuldu.Beylikler tekrar kuruldu.

*Karasioğulları beyliği ve Kadı Burhanettin beyliği hariç

*Osmanlı Devleti Timur’un hakimiyetine girdi.

*İstanbul’un fethi gecikti.

*Türklerin Balkanlarda ilerleyişi bir süre için durdu.

*Yıldırım’ın oğulları arasında taht kavgaları başladı.

*Osmanlı Devleti 11 yıl süren Fetret dönemine girdi.

*Osmanlı Devleti’nin bu olumsuz durumundan Avrupa devletlerinin faydalanamamasının iki sebebi vardır:

1-Niğbolu Savaşı’nın yıkıcı etkisini atlatamamaları

2-Osmanlının Balkanlarda uyguladığı hoşgörü siyasetinden halkın memnun kalması.

Yıldırım Bayezit dönemi’nde:

1-Gelibolu’da ilk Osmanlı tersanesi kurulmuştur.

2-Kütahya merkezli Anadolu Beylerbeyliği oluşturulmuştur.

FETRET (BUNALIM) DEVRİ

Ankara Savaşı’ndan sonra Yıldırım’ın oğulları arasında taht kavgalarıyla geçen dönemdir.

Yıldırım Bayezit’in ölmesi üzerine çocuklarından
Süleyman Çelebi———- Rumeli’de

İsa Çelebi ————- Bursa’da

Mehmet Çelebi ———– Amasya’da

Musa Çelebi’de ———– Balıkesir’de hükümdarlığını ilan etti.

11 Yıl süren taht mücadelesi sonunda Çelebi Mehmet mücadeleyi kazanarak Osmanlı tahtına oturmuştur.
Bu dönemde Balkanlar’da önemli bir toprak kaybı ve isyanla karşılaşılmamıştır.Bunun sebebi;izlenilen hoşgörülü politika ve Niğbolu Savaşı’nın yıkıcı etkisidir.
Bu dönemde sadece Selanik elden çıkmıştır.
I.MEHMET (ÇELEBİ) DÖNEMİ

Ankara Savaşı’ndan sonra dağılma tehlikesi geçiren Osmanlı Devleti’ni yeniden toparladığı için devletin II.kurucusu sayılmıştır.

Kapıkulu ocaklarının artan asker ihtiyacını karşılamak üzere,Hıristiyan halktan devşirme toplanmaya başlandı.Devşirilen çocuklar bir Müslüman ailenin yanında Türkleştirilip Müslümanlaştırıldıktan sonra Kapıkulu ocaklarında asker olarak kullanılıyordu.
Anadolu Türk birliğini sağlama çalışmalarını yeniden başlattı.
Saruhanoğulları beyliğine son verdi.
Karamanoğullarından bir kısım topraklar aldı.
Ceneviz kolonisi olan Samsun alındı.
Osmanlı Devleti ilk deniz savaşını bu dönemde Venediklilerle yaptı.Ancak donanma yeterince gelişmediği için savaş kaybedildi.(1415).
DÜZMECE (ŞEHZADE) MUSTAFA İSYANI (1421)

Ankara Savaşı’ndan sonra Timur’un Semerkant’a götürdüğü,Yıldırım’ın en büyük oğlu ŞehzadeMustafa ,Timur’un ölümünden sonra serbest bırakılınca Anadolu’ya Osmanlı tahtı için isyan etti.Yenildi;Bizans’a sığındı.

ŞEYH BEDRETTİN İSYANI

Dini nitelikte büyük bir isyandır.
Şeyh Bedrettin mülkiyet ortaklığı esasına dayanan fikirleri doğrultusunda etrafına topladığı adamlarıyla birlikte Balıkesir dolaylarında isyan etti.İsyan bastırıldı ve Şeyh idam edildi.
II.MURAT (1421-1451)

II.Murat hükümdar olur olmaz önce amcası Mustafa Çelebi,sonra da kardeşi Şehzade Mustafa’nın isyanıyla karşılaştı.İsyanları bastırdı.

Bizans bu isyanlara destek verdiği için kuşatıldıysa da başarılı olunamadı.
Menteşe,Aydınoğulları ve Hamitoğullarına son verildi.
Germiyanoğulları kendi istekleriyle (II.Yakup Bey’in vasiyetiyle) Osmanlılara katıldılar.
Rumeli’deki Gelişmeler:

II.Murat Bizans’ın eline geçen Selanik’i geri aldı.(1430)
1426’da Eflak ve Macar kuvvetlerini mağlup etti.
1427’de Sırplar Osmanlı hakimiyetini kabul ettiler.
Erdel Beyi’nin Osmanlı kuvvetlerini pusuya düşürerek 20 bin kadar şehit verdirmesi,Balkan devletlerini cesaretlendirdi.
Derhal Osmanlılar aleyhine Macar.Sırp,Eflak,Erdel ve içeride de Karamanoğullarından oluşan bir ittifak kuruldu.Ankara Savaşı’ndan sonra henüz yeterince toparlanamayan Osmanlı ordusunun ara arda yenilgiler alması üzerine II.Murat Haçlılarla bir antlaşma imzaladı.
EDİRNE-SEGEDİN ANTLAŞMASI (1444)

1-Taraflar 10 yıl birbirleriyle savaşmayacaklar.

2-Bulgaristan Osmanlı egemenliğini tanıyacak.

3-Sırp Krallığı yeniden kurulacak ;ancak Osmanlı Devleti’ne vergi verecek.

4-Eflak Macaristan’a bırakılacak;ancak Osmanlıya vergi verecek.

*BU ANTLAŞMA OSMANLI DEVLETİ’NİN BATILI DEVLETLERLE İMZALADIĞI İLK ANTLAŞMADIR.

Edirne-Segedin Antlaşması’ndan sonra II.Murat tahtı 12 yaşındaki II.Mehmet’e bırakarak dinlenmek üzere Manisa sancağına çekildi.
VARNA SAVAŞI (1444)

II.Murat’ın tahtı 12 yaşındaki oğlu II.Mehmet’e bıraktığını öğrenen Avrupalı devletler durumdan faydalanmak amacıyla harekete geçtiler.

Macar kralı Ladislas komutasında Polonya,Eflak,Hırvat,Eflak ,Alman ve Venediklilerden oluşan yeni bir haçlı birliği kuruldu.

Vezir-i Azam Çandarlı Halil Paşa’nın isteğiyle II.Murat tekrar tahta geçti.İki taraf arasında Varna Ovası’nda yapılan Savaşı Osmanlı Ordusu ezici bir üstünlükle kazandı.Macar kralı savaş alanında öldü.

Bu zaferle Osmanlı Devleti,Ankara Savaşı’ndan sonra Balkanlarda bozulan otoritesini tekrar sağlamış ve Avrupalı devletlere üstünlüğünü tekrar kabul ettirmiştir.
II.KOSOVA SAVAŞI (1448)

Varana Savaşı’nın öcünü almak ve Türkleri Balkanlardan atmak için Macar kralı Jan Hunyad son bir ümitle Eflak,Alman ve Polonyalılardan oluşan büyük bir ordu ile harekete geçti.

Sırbistan’ı işgal eden Hunyad ile Osmanlı Ordusu Kosova Ovası’nda karşılaştı.3 gün süren savaş sonucunda Jan Hunyad ve ordusu ağır bir yenilgiye uğradı.

Sonuçları:

1-balkanlarda Türk hakimiyeti kesinleşti.

2-Avrupa’nın Türkleri Balkanlardan atma ümitleri sona erdi.

3-Haçlılar savunmaya çekildiler.1683 Viyana kuşatması sonrasına kadar Osmanlılara karşı bir haçlı ittifakı kurulamadı.

4-Bizans’ın Avrupa’dan yardım alma ümidi sona erdi.

*II.Murat’ın 1451’de ölmesi üzerine yerine oğlu II.Mehmet tahta geçmiştir.(1451)

28 Nisan 2015 - 23:13

CaneR

8.493

0 YorumYazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Benzer yazılar

  CEMAL SÜREYA’NIN HAYATI VE ESERLERİ

  10 Temmuz 2015

  6.133

  CEMAL SÜREYA’NIN HAYATI VE ES..

  CEMAL SÜREYA KİMDİR Gerçek Adı Cemalettin Seber olan, Cemal Süreya 1931 yılında Erzincan’’da doğmuştur. Edebiyatımızın en önemli şairlerinden...

  Yaşar Kemal Kimdir Eserleri Nelerdir

  26 Haziran 2015

  5.926

  Yaşar Kemal Kimdir Eserleri Nelerdi..

  YAŞAR KEMAL’İN HAYATI VE ESERLERİ Yaşar Kemal, Kürt kökenli Türk romancı, senaryo ve öykü yazarı. Türk edebiyatının en önde gelen yazarlarından...

  Necip Fazıl Kısakürek Kimdir – Hayatı ve Eserleri

  26 Şubat 2015

  4.586

  Necip Fazıl Kısakürek Kimdir –..

  Necip Fazıl Kısakürek 1904 – 1983 Yıllarının En Önemli Şaiirlerinden Biridir Ve Hala Bizlere Bıraktığı Eserleri İle Aramızda Yaşamakta!!! NECIP...

  Mustafa Kemal ATATÜRK Kimdir – Atatürk’ün Hayatı

  26 Şubat 2015

  6.228

  Mustafa Kemal ATATÜRK Kimdir –..

  MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN HAYATI VE YAPTIKLARI Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selânik’te Kocakasım Mahallesi, Islâhhâne Caddesi’ndeki...


Haydi Sende IRC Sohbet Odalarına katıl ve Mobil Sohbet odalarının farkını yaşa! Ücretsiz Mobil Chat Odaları Sitesi IRCSohbet.NET

Neden Biz!